Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 1/2016
Zarządzenie nr 1/2016

Zarządzenie nr 1/2016
z dnia 4.01.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. 
Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia”

Na podstawie:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się, jako obowiązującą w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi „Instrukcję postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia” wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 – Zawiadomienia o wypadku ucznia.
 • Załącznik nr 2 – Wzór protokołu powypadkowego.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do stosowania Instrukcji o której mowa w § 1, po każdym zaistniałym wypadku ucznia.

§ 3

Każdy pracownik pisemnie potwierdza, że zapoznał się z Instrukcją o której mowa w § 1 przyjął ją do wiadomości i stosowania.

§ 4

Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Instrukcji postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

I. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

II. DEFINICJA

Wypadek ucznia – zdarzenie nagłe powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Placówki:

 • na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, zw. Placówką,
 • poza terenem Placówki (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli/ wychowawcy realizowane w ramach zadań statutowych placówki).

III. CELE PROCEDURY

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Placówki gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

IV. ZAKRES

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Placówki w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

V. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Osobą odpowiedzialną jest osoba sprawująca opiekę nad uczniem w chwili wypadku, na terenie placówki, podczas zajęć lekcyjnych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez Placówkę.

Osobami odpowiedzialnymi za uczniów są:

 • dyrektor szkoły,
 • nauczyciele,
 • pomoc nauczyciela,
 • pracownik sprawujący opiekę nad uczniami podczas organizowanego dowozu do szkoły/ do domu uczniów.
POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU

1. Pracownik placówki, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:

 1. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 2. zabezpiecza miejsce zdarzenia,
 3. nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym przebywają uczniowie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,
 4. niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły, osoba zgłaszająca wypadek Dyrektorowi Szkoły zobowiązana jest do wypełnienia niezwłocznie „Zawiadomienia o wypadku ucznia / wychowanka” – Załącznik nr 1 i przekazania go Dyrektorowi Szkoły.
  Jeżeli w chwili wypadku nauczyciel prowadzi zajęcia z klasą, lub inne – prosi o nadzór nad swoimi uczniami / wychowankami nauczyciela uczącego w najbliższej klasie lub inną osobę personelu Placówki.

2. O każdym wypadku Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wskazana zawiadamia niezwłocznie:

 1. rodziców (opiekunów) poszkodowanego ucznia / wychowanka;
 2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. organ prowadzący szkołę lub placówkę;
 4. radę rodziców.

3. Fakt powiadomienia rodziców należy udokumentować wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki / ojca, opiekuna prawnego ucznia o wypadku.

4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły zawiadamia się niezwłocznie prokuratora, Wójta Gminy, Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły zawiadamia się niezwłocznie Wójta Gminy oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego.

6. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

7. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.

8. Członków zespołu powołuje dyrektor:

 1. w skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawiciel pracowników upoważniony przez dyrektora,
 2. jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa pkt. a), dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani upoważniony pracownik, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

9. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

10. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w Załączniku nr 2 do Instrukcji.

11. Zespół powypadkowy, jeżeli jest to możliwe:

 1. wysłuchuje poszkodowanego ucznia,
 2. zbiera informacje od świadków zdarzenia, w tym osób udzielających pierwszej pomocy,
 3. sporządza szkic, fotografię miejsca wypadku,
 4. uzyskuje opinię lekarską.

12. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.

13. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani przedstawiciel pracowników upoważniony przez dyrektora, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.

14. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

15. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

16. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

17. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.

18. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole.

19. Organowi prowadzącemu i Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

20. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w pkt. 16, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

21. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.

22. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.

23. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:

 1. zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;
 2. powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

24. Dyrektor Zespołu Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi prowadzi rejestr wypadków zgodnie z określonym wzorem.

25. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

Załącznik nr 1 – Zawiadomienia o wypadku ucznia.
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu powypadkowego.

Data publikacji: 19 grudnia 2015
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2016
Zmodyfikował: admin