Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 02/2017
Zarządzenie nr 02/2017

Zarządzenie nr 02/2017 
z dnia 08.02.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w Zespole Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382);
 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.;
 • w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46);
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. z. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.).

Zarządzam , co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Procedury postępowania w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi”, które stanowią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje wszystkich nauczyciel Zespołu Szkół do zapoznania się z treścią Procedur.

§ 3

Zobowiązuje wszystkich wychowawców klas do zapoznania się z treścią Procedur uczniów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.02.2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Załącznik nr 1 – Procedury postępowania w Zespole Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

Data publikacji: 8 lutego 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2017
Zmodyfikował: admin